Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko
Kontakt tel. 14 66-300-31, 14 68-64-080, 14 68-64-063
fax: 14 66-300-31, e-mail: pcprbrzesko@op.pl
czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
www.pcprbrzesko.pl


Dyrektor: Stanisław Lambert

przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek; godz. 8.00-10.00

Główna księgowa: Dorota Cebula

stanowisko ds. domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych: Agnieszka Sieniatecka (pracownik socjalny)
-opracowywanie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej,
-realizacja nadzoru nad podległymi jednostkami organizacyjnymi, tj. domami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
-prowadzenie spraw związanych z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
-przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
-praca socjalna.

stanowisko ds. osób niepełnosprawnych: Piotr Baka, Katarzyna Ciochoń
-realizacja dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych,
-realizacja dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
-realizacja dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
-realizacja dofinansowania do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie sekretariatu PCPR

stanowisko ds. rodzin zastępczych: Małgorzata Pitek (pracownik socjalny)
-wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rodzin zastępczych, zawieraniem umów, sporządzaniem listy wypłat i wydawaniem zaświadczeń o udzielonej pomocy pieniężnej,
-współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Sądem oraz innymi instytucjami w zakresie rodzin zastępczych,
-przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
-praca socjalna.

stanowisko ds. poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego): Aneta Rzepa
-prowadzenie usamodzielnień wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych,
-pomoc psychologiczna dla klientów PCPR.

stanowisko ds. obsługi prawnej: Bartłomiej Gogola
-poradnictwo prawne klientów PCPR,
-poradnictwo prawne PCPR,
-współpraca z organizacjami pozarządowymi,
-prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
-prowadzenie spraw kadrowych.

ZADANIA Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

1. Do zadań powiatu wynikających z ustawy o pomocy społecznej, a realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zalicza się:

 • opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania nie spokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodziną zastępczym,
 • prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej,
 • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom nie dostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, w placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
 • pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
 • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnie intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze i schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze lub specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz pomoc w integracji ze środowiskiem dla mających braki w przystosowaniu się do życia,
 • kierowanie do mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem osobom mającym status uchodźcy oraz mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym i umieszczanie skierowanych tam osób,
 • zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu,
 • sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej,
 • pomoc repatriantom w zakresie określonym ustawą o repatriacji,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu województwie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

2. Do zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zalicza się:

 • organizowanie - ze środków zapewnionych przez PFRON - rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez:
  • warsztaty terapii zajęciowej,
  • turnusy rehabilitacyjne,
  • zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, rekreacyjnych i sportowych oraz inne zespoły aktywności społecznej, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • podejmowane - przy pomocy PFRON - działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie, w szczególności poprzez likwidację barier architektonicznych, technicznych i komunikowaniu się,
 • opracowanie i przedstawianie planów zadań i informacji prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby samorządu województwa oraz Rady Powiatu,
 • podejmowanie innych działań, wynikających z rozeznania potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image